Model ISO/OSIModel odniesienia ISO/OSI (ang. The International Organization for Standardization/Open Systems Interconnection) został opracowany, aby określić wymianę informacji pomiędzy połączonymi w sieć komputerami różnych typów. Składa się on z siedmiu warstw.Trochę historii...

Na początku lat osiemdziesiątych dostrzeżono potrzebę stworzenia modelu sieciowego, dzięki któremu producenci mogliby opracowywać współpracujące ze sobą rozwiązania sieciowe. W tym celu dwie orgzanizacje - Organizację Normalizacyjną (ISO), orazMiędzynarodową telegraficznych Komitetu Konsultacyjnego zaczęły opracowywać model sieciowy.
W 1983 roku te dwa dokumenty zostały połączone w celu utworzenia standardu o nazwie Podstawowy model odniesienia dla systemów otwartych. Norma określa się zwykle jako Open Systems Interconnection referencyjnego modelu OSI Reference Model, lub po prostu w model OSI. Został on opublikowany w 1984 roku przez ISO jako normy ISO 7498.


Warstwy modelu ISO/OSI

Warstwa aplikacji (ang. application layer) – świadczy usługi sieciowe dla programów użytkowych (przeglądarek internetowych, wyszukiwarek, programów pocztowych itp.), ogólnie rzecz biorąc zajmuje się specyfikacją interfesju dla użytkownika. W warstwie tej działają protokoły HTTP, FTP, NNTP, TELNET, SMTP, POP3 oraz brama sieciowa.

Warstwa prezentacji (ang. presentation layer) – odpowiedzialna jest za właściwą reprezentację i interpretację danych. Warstwa ta zapewnia, że informacje przesłane przez warstwę aplikacji jednego systemu będą czytelne dla warstwy aplikacji drugiego systemu, inaczej mówiąc odpowiada ona za kodowanie i szyfrowanie danych oraz odwrotnie dekodowanie i deszyfrowanie danych jeżeli poruszają się one do góry w stronę warstwy aplikacji.

Warstwa sesji (ang. session layer) – ustanawia, zarządza i zamyka sesje pomiędzy dwoma porozumiewającymi się ze sobą hostami. Ponadto warstwa ta synchronizuje komunikację pomiędzy połączonymi hostami i zarządza wymianą danych między nimi.

Warstwa transportu (ang. transport layer) – odpowiedzialna jest za ustanowienie niezawodnego połączenia i przesyłania danych pomiędzy dwoma hostami. Dla zapewnienia niezawodności świadczonych usług, w tej warstwie są wykrywane i usuwane błędy, a także jest kontrolowany przepływ informacji.

Warstwa sieci (ang. network layer) – zapewnia łączność i wybór optymalnych ścieżek między dwoma dowolnymi hostami, znajdującymi się w różnych sieciach. Do podstawowych funkcji tej warstwy należy: adresowanie logiczne oraz wybór najlepszych tras dla pakietów.

Warstwa łącza danych (ang. data link layer) – Ma ona za zadanie nadzorować jakość przekazywanych informacji. Nadzór ten dotyczy wyłącznie warstwy niższej. Warstwa łącza danych ma możliwość zmiany parametrów pracy warstwy fizycznej, tak aby obniżyć liczbę pojawiających się podczas przekazu błędów. Zajmuje się pakowaniem danych w ramki i wysyłaniem do warstwy fizycznej. Rozpoznaje błędy związane z gubieniem pakietów oraz uszkodzeniem ramek i zajmuje się ich naprawą.
Dzieli się na dwie podwarstwy:
  • LLC (ang. logical link control) – sterowania łączem danych – kontroluje poprawność transmisji i współpracuje przede wszystkim z warstwą sieciową w obsłudze usług połączeniowych i bezpołączeniowych.
  • MAC (ang. media access control) – sterowania dostępem do nośnika – zapewnia dostęp do nośnika sieci lokalnej i współpracuje przede wszystkim z warstwą fizyczną.
Warstwa fizyczna (ang. physical layer) – definiuje elektryczne, mechaniczne, proceduralne i funkcjonalne mechanizmy aktywowania, utrzymywania i dezaktywacji fizycznego połączenia pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Warstwa ta jest odpowiedzialna za przenoszenie elementarnych danych (bitów) za pomocą sygnałów elektrycznych, optycznych lub radiowych.


Przepływ danych pomiędzy warstwami

Aplikacje użytkownika działają w warstwie aplikacji, generując strumień danych, który jest przesyłany do niższych warstw modelu ISO/OSI. W warstwie transportowej zostaje on podzielony na segmenty, każdy z segmentów posiada nagłówek warstwy czwartej, który zostaje nadany przez tę właśnie warstwę. W nagłówku jest umieszczany między innymi numer sekwencyjny, potrzebny do ustalenia kolejności przesyłania danych. Warstwa sieciowa odpowiedzialna jest za podzielenie danych na pakiety i opatrzenie każdego pakietu nagłówkiem. W nagłówku pakietu jest umieszczany między innymi adres IP nadawcy i odbiorcy. Adres IP odbiorcy jest wykorzystywany przez router do ustalenia optymalnej trasy, po której pakiet będzie przesłany. Pakiet przesyłany jest do warstwy łącza danych i dzielony na ramki. Każda z ramek posiada nagłówek zawierający m.in. adresy MAC nadawcy i odbiorcy oraz stopkę zawierającą pole kontroli parzystości CRC. Warstwa fizyczna zamienia dane na ciąg bitów i przesyła je za pośrednictwem medium transmisyjnego. Proces podziału strumienia danych na jednostki danych i opatrywania ich nagłówkami nazywamy enkapsulacją. Proces odwrotny, realizowany podczas odbierania informacji i przesyłania danych do górnych warstw, nazywamy dekapsulacją. Zobrazowany przepływ danych pomiędzy warstwami przedstawiam wam poniżej.Zasięg danych w urządzeniach

Dane przechodząc przez różne urządzenia sieciowe, dochodzą do różnych warstw modelu OSI. Zasięg danych w urządzeniu przedstawiamy poniżej.


Autor: APTechnology Data: 2016-12-27